УПС2017 и ВУСС2017

ТРЕТА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО“
/УПС2017/

 

И

 

ВТОРА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ


„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСИЛВАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ“ /ВУСС2017/

 

1 – 3 ноември 2017 год.
УАСГ, София
Организирани от Строителен факултет на УАСГ
СТУДЕНТСКИ WORKSHOP

със съдействието на

PMI – България

CEUS (Center for European University Studies)

Камара на Строителите в България (КСБ)

Камара на Инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП)

МЕДИЕН ПАРТНЬОР

Вестник „СТРОИТЕЛ“

 

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО /УПС2017/

1. Управление на проекти в строителството.
2. Организация, управление и икономика на строителството.
3. Иновации, материали и технологии в строителството.
4. Управление на културното и историческо наследство.
5. Устойчиво строителство.
6. Строителство и безопасност.
7. Управление на риска.
8. Строително-информационни модели /BIM/ и приложението им.
9. Управление и оценка на недвижимите имоти. Фасилити мениджмънт.
10. Правни аспекти на управлението на проекти в строителството.
11. Геодезически методи за контрол в строителството.

 

ОСНОВНИ ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСИЛВАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ /ВУСС2017/

1. Възстановяване и усилване на съществуващи сгради с различен вид носеща конструкция – стоманобетонни, зидани, стоманени, дървени.
2. Възстановяване и усилване на съществуващи съоръжения – мостове, тунели, резервоари, водни кули, бункери, силози и др.
3. Възстановяване и усилване на културно – исторически и архитектурни паметници и обекти.
4. Съвременни конструктивни и геодезически методи за мониторинг на съществуващи сгради и съоръжения.
5. Дълготрайност на съществуващи сгради и съоръжения.
6. Приложение на съвременни/иновативни и рециклирани материали и системи при възстановяване и усилване на сгради и съоръжения.
7. Устойчиво проектиране и строителство при възстановяване и усилване на сгради и съоръжения.

 

ПРЕДСТАВЯНЕ ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО /БАУПС/

В рамките на конференцията ще бъде представена дейността на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО /БАУПС/. Членове на БАУПС са големи строителни фирми и изявени професионалисти от строителната практика в България.

 

КОНКУРС „НАЙ-ДОБЪР ДОКЛАД НА МЛАД УЧЕН

На конференциите ще се проведе конкурс за най-добър доклад на млад учен. Право на участие в този конкурс имат лица на възраст до 35 г., които: не са хабилитирани, са съавтори на доклад и устно представят самия доклад (презентация). Жури, съставено от членове на Научния комитет ще присъди грамоти и парични награди на най-добре представилите се млади учени.

 

ПО-ВАЖНИ ДАТИ
Изпращане на резюметата на докладите: до 18.09.2017 г.
Изпращане на пълният текст на докладите: до 20.10.2017 г.

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

ТЕМПЛЕЙТ УПС2017

ТЕМПЛЕЙТ ВУСС2017