ЦЕЛИ И ТЕМАТИКА

 

Конференцията се провежда в чест на юбилея на УАСГ. Основната ú цел е да се реализира  научен форум, на който да бъдат представени последните тенденции, постижения и проблеми в съответните тематични направления. Цели се също така да се дадат насоки за бъдещи научни изследвания, да се повиши ефективността на прилаганите методики и технологии, както и степента на опазване на околната среда.

 

 

Основни тематични направления

Архитектура и урбанизъм

Строителство

Транспортно строителство и геотехника

Водно инженерство

Геодезически референтни системи, гравитационно поле и геодинамика

Геодезия, приложна геодезия и геоинформатика

Кадастър, управление на имоти, земеустройство и опазване на околната среда

Картография, фотограметрия и дистанционни изследвания

Математика и физика

Инфраструктурни проекти и нормативна база

Обществени науки

Обучение през целия живот