СТАТИИ

Обемът на ръкописите не трябва да превишава 20 страници, като се спазват приложените Указания за изготвяне на докладите. Шаблона и упътванията можете да изтеглите от страницата на годишника на УАСГ.

Предадените в срок статии ще бъдат издадени в специално издание на годишника на УАСГ,  като ще преминат обичайната процедура по рецензиране.

 

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ
Официалните езици на конференцията са български и английски.

 

Крайният срок за изпращане на пълния текст на докладите е 1 септември 2017 г.

Сертификати за участие се издават само при поискване.